อวยพรปีใหม่อธิการดี

อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพายัพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล พงษ์กลาง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

IMG_0199