ปรัชญา ปณิธาน

         มุ่งมั่นสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อพัฒนาสถาบัน

 

Picture3