วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานงาน และให้การสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายใน

  2. เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพมอบหมาย

  3. เพื่อให้การสนับสนุนด้านข้อมูลการตรวจสอบภายใน ระดับความเสี่ยง ทบทวน และเสนอแนะมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง

  4. เพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และประสานงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ

  5. เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ หรือสภามหาวิทยาลัยพายัพมอบหมาย

Picture3