พันธกิจ

                    ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน ตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน และตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ หรือ สภามหาวิทยาลัยพายัพมอบหมาย วิเคราะห์ความเสี่ยง ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่หน่วยงานรับตรวจ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อมหาวิทยาลัยพายัพ

Picture3