บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน

Watcharaponอาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

Dilokอาจารย์ดิลก เกียรติ์เลิศนภา
อาจารย์ประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

Dilok

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน