ประวัติความเป็นมา

                   สภามหาวิทยาลัยพายัพตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบภายใน ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่ การประเมินและการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบการบริหารจัดการในระดับต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไปตามหลักการจัดการและการดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายในดังกล่าว สอบทานและวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อป้องปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงาน ทั้งนี้ ตามแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตามมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550

                   สภามหาวิทยาลัยพายัพในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพายัพจัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อช่วยในการตรวจสอบกลั่นกรองงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และต่อมาได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 8/2558 เรื่องอนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน และให้ใช้โครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัยพายัพ

                   คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้หารือกับมหาวิทยาลัยพายัพและมีมติที่ ตส. 31/2558 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 และ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานตรวจสอบภายในภายใต้สภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยพายัพ

                   สำนักงานตรวจสอบภายในได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารปฐมกาล มีภารกิจในการตรวจสอบภายในภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพและสภามหาวิทยาลัยพายัพ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและด้านธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ

Picture3