ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข

  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

    • ประสานงานเพื่อดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

    • ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

    • วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น

    • ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานรับตรวจถูกต้องตามที่คณะกรรมการตรวจสอบแนะ

 

Picture3