กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1/2560

 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2559

ครั้งที่ 2/2560

 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2559

ครั้งที่ 3/2560

 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

ครั้งที่ 4/2560

 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2559